Nasjonal leverandørerklæring på seddel.

Vest-Norges Fiskesalslag iverksetter denne endringen fra 02.05.2024.

Det blir ingen endringer i seddelformatet siden feltene for besetning/antall, herav norsk og norsk skipper/offiserer allerede er på plass. Det blir heller ingen endring i kravene til utfylling.

 Nærmere informasjon om den nye løsningen:

 Frihandel eller reduserte tollsatser er en sentral del av de fleste handelsavtaler. Forutsetningen for at eksportør kan dra nytte av preferansetoll er at produktets opprinnelse er dokumentert. For fisk har kravet til norsk opprinnelse vært knyttet både til at fartøyet skal være norsk og at minst 75 % av mannskapet og samtlige offiserer også skal være norske. Som leverandør må fartøyeier gi denne dokumentasjonen overfor eksportør.

Opprinnelsesreglene er i ferd med å endres ved at besetningens nasjonalitet ikke lenger får relevans for opprinnelse. I en del sentrale handelsavtaler, for eksempel med EU og Storbritannia, er dette nå innarbeidet. Dette oppdaterte regelverket, hvor opprinnelse bare knyttes til fartøyets nasjonalitet, benevnes «reviderte opprinnelsesregler» eller på engelsk «transitional rules of origin».

 

Det er imidlertid fortsatt mange handelsavtaler der denne endringen foreløpig ikke gjelder.

Endringen som salgslagene tidligere iverksatte, innebar at det kun utstedes nasjonal leverandørerklæring på seddel når alle vilkår, altså både nasjonalitetskrav til fartøy og besetning, er oppfylt. Konsekvensen av dette har vært at det for en del av førstehåndsomsetningen ikke har blitt utstedt leverandørerklæring på seddel. Dette på tross av at det meste av denne fisken kan eksporteres med norsk opprinnelse etter de reviderte reglene. Eksportøren må derfor i noen  tilfeller innhente leverandørerklæring direkte fra reder for å dokumentere opprinnelse etter reviderte regler. Løsningen ble derfor mangelfull.

Vi har nå fått mulighet til å lage en mer optimal løsning. I praksis betyr dette at det nå også vil avgis nasjonal leverandørerklæring på seddel etter reviderte opprinnelsesregler. Vest-Norges Fiskesalslag iverksetter denne endringen fra 02.05.2024.

Løsningen vil da bli slik:

  1. I de tilfellene minst 75 % av det totale mannskapet om bord (inkl. skipsfører/offiserer) og skipsfører/offiserer er norske statsborgere, påføres som før leverandørerklæring med «norsk» opprinnelse på landingsseddel/sluttseddel med følgende tekst:
    Leverandøren av produktene omfattet av dette dokumentet erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har NORSK preferanseopprinnelse.
  2. I de tilfellene minst 75 % av det totale mannskapet om bord (inkl. skipsfører/offiserer) og/eller skipsfører/offiserer ikke er norske statsborgere vil nå følgende leverandørerklæring stå på seddel:
    Leverandøren av produktene omfattet av dette dokumentet erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har NORSK preferanseopprinnelse i henhold til reviderte opprinnelsesregler (Transitional rules of origin).

 

Vi minner om at det er stillinger med krav til kompetansesertifikat i henhold til Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (§3) som defineres som offiser. Gitt at rederne selv vet hvilke stillinger som omfattes av denne forskriften, vil dette være en presis definisjon som gir grunnlag for å svare ja/nei i det aktuelle feltet ved utfylling av seddel.

Krav knyttet til besetning/skipper/offiserer gjelder ikke fangst innenfor 12 nautiske mil. Disse fangstene er definert som norsk når de landes av norske fiskefartøy uavhengig av fartøyets besetning. Slike fangster vil derfor alltid få nasjonal leverandørerklæring på seddel etter pkt 1) foran.

Gjennom denne to-delte løsningen vil flere salg i førstehånd få nasjonal leverandørerklæring på seddel enn hva tilfelle er i dag. Dette vil være en forenkling for næringen.

Det vil likevel være slik at ved eksport til for eksempel Ukraina eller Mexico vil det fortsatt (inntil videre) ikke være tollfrihet for fisk som er landet av fartøy som ikke tilfredsstiller mannskaps- eller offiserskrav. Den begrensningen er ivaretatt av teksten i leverandørerklæringen i pkt 2) foran, og det vil alltid være eksportørens ansvar å vite hvilke opprinnelsesregler som gjelder i de ulike handelsavtalene.

Det er også viktig å understreke at utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel ikke fritar leverandør (flåten) for ansvaret for å legge inn korrekte opplysninger på landings- eller sluttseddel.

Tolletaten har understreket at de ved kontroll går tilbake i dokumentasjonsrekken, ofte helt tilbake til båten.

Reder vil fortsatt ha mulighet til å opplyse i notatlinjer på seddel om eventuell(e) utenlandsk(e) offiser(er)s nasjonalitet. Dette kan ha betydning for fiskens opprinnelsesstatus ved senere eksport og om den dermed kan eksporteres tollfritt til land hvor reviderte opprinnelsesregler fortsatt ikke gjelder. Slik informasjon vil følge dokumentene i salgsprosessen.

‍Les mer om nasjonal leverandørerklæring her:

https://www.toll.no/no/varer/fisk/eksport-av-fisk/nasjonale-opphavsreglar/leverandorerklaring-for-fisk-mv.-med-opphavsstatus-ved-eksport-til-ein-frihandelspart/