Skatteetaten informerer

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Informasjonsskriv fra Skatteetaten - Krav til salgsdokument for fiskekvoter

Krav til salgsdokument for fiskekvoter

 

Skatteetatens kontroller viser at det forekommer en del mangler i fakturaer som blir utstedt i forbindelse med omsetning av fiskekvoter med eller uten fartøy/redskap. Mangler ved faktura kan igjen medføre feil i avskrivinger og skatt.

 

Krav om spesifisert faktura

Salg kan ikke alene dokumenteres ved kontrakten. Det må også utstedes en faktura som inneholder lovpålagte opplysninger. Ved samlet salg av eiendeler må du sørge for å fordele salgssummen etter faktisk omsetningsverdi på hver enkelt eiendel, som kvote, fartøy og redskap.  En skipsmegler vil kunne bidra med kunnskap om riktig verdsetting. På fakturaen skiller du de ulike kvotene som strukturkvoter, enhetskvoter, konsesjoner og adganger ved å bruke kvotenes ID-nummer som du finner i tildelingsbrevet fra Fiskeridirektoratet.

 

Avskriving

Riktig avskrivning er nødvendig for at skatt og fradrag skal stemme. Strukturkvoter er tidsbegrensede og kan avskrives skattemessig. Dette gjøres i saldoskjema ved innsending av skattemeldingen. Ved eierskifte skal kvotens levetid videreføres av den nye eieren. Avskrivingen i omsetningsåret følger den bruken av kvoten som er avtalt mellom partene. Tidsubegrensede fiskeritillatelser som deltakeradganger og konsesjoner kan som hovedregel ikke avskrives. Unntak gjelder ved et åpenbart verdifall.

 

www.skatteetaten.no/fiskekvoter kan du lese mer om lovpålagte krav til faktura, avskrivingsregler og hvordan du skal gå frem ved kjøp eller salg av fiskekvoter.

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.